Как работим

Екипът на БНР проверка на факти се ръководи в дейността си от Правилника за редакционна дейност на БНР и Етичния кодекс на служителите на Българското национално радио.

Принципи

Водещи принципи в работата на Екипа за проверка на факти (ЕПФ) са спазването на професионалните журналистически стандарти, безпристрастност, включително по отношение на политически и икономически интереси, независимост от всякакви форми на външно влияние, честност, прозрачност.

Това означава, че ЕПФ се придържа към високи стандарти при проверката на твърдения и информационни материали, както в прилагането на доказателства, така и на оценката, без да взема ничия страна. Изборът на твърдения и материали за проверка се прави въз основа на тяхната обществена значимост и разпространение, независимо от това кой ги прави.

Използвани източници

ЕПФ посочва източника на всички значими доказателства, използвани при проверката, като се стреми да осигури съответните достъпни онлайн линкове, когато това е възможно, за да могат и потребителите да направят своите изводи. Изключения се допускат, ако идентификацията на източника може да застраши личната му сигурност.

Екипът са стреми да работи с първични източници на информация, а когато се налага да работи с вторични, обяснява защо се налага това.

При извършването на проверката се посочва значим интерес,  който източник на доказателства би могъл да има от тях, когато потребителят може логично да предположи, че този интерес би оказал влияние върху точността на доказателствата.

Методология

Екипът за проверка на факти (ЕПФ) следи медии и социални мрежи, като избира твърдения и материали за проверка въз основата на тяхната значимост и разпространение. Съмнително съдържание може да бъде и проверено и след сигнали на слушатели на БНР и потребители на сайтовете на БНР.

При проверката се представят доказателства както в подкрепа на проучваното твърдение или информационен материал, така и такива, които го подкопават или опровергават.

При работата си ЕПФ използва традиционните журналистически похвати, както и достъпни онлайн инструменти за проверка на информация. Освен това, екипът разчита на здрав разум, логика и внимание, като се стреми в търсенето на истината прозрачно да покаже стъпките, през които преминава през целия процес на извършваните проверки.

Проверката се извършва като се използват източници и методи, показали своята достоверност и ефективност. Сред тях може да бъдат: официални данни и статистика; документи на институции и организации; проучвания на значими институции или индивиди; отговори и данни от институции; мнения на експерти; авторитетни медии; собствени проучвания и наблюдения.

Скала за оценка

Всеки анализиран материал (твърдение, текст, снимка, таблица, илюстрация, звукозапис или видеозапис) получава една или повече оценки, които предварително са определени с тази методология. Тези дефинирани оценки могат да бъдат разширени при необходимост.

Оценките, които може да бъдат поставяни, са следните:

ВЯРНО
Тази оценка се поставя, когато анализираният материал е верен и отговаря на действителността
ПОДВЕЖДАЩО
Анализираният материал е частично верен, но при специфични условия и като цяло подвежда аудиторията; съдържа верни елементи, но подбрани, орязани, недообяснени, поставени в грешен контекст и така подвеждат аудиторията                                                                   
МАНИПУЛАТИВНО
Когато анализираният материал е подвеждащ и бъде доказано, че това е направено умишлено
НЕВЯРНО
Анализираният материал е категорично неверен и е доказано, че съдържа лъжи

Оценката се прави на основата на доказателства и информация, която е достъпна към момента на публикуване на анализирания материал. Авторът или авторите на проверката предлагат оценка на съответния редактор, и когато е необходимо се добавят още детайли и уточнения, за да се стигне в крайна сметка до съгласие за оценката.

Какво правим като сгрешим

При допускане на фактологична грешка, тя се коригира, като това се посочва в оригиналната публикация.

При значима грешка, която може да промени оценката след проверката, се извършва нова проверка. Ако тя покаже необходимост от нова оценка, старата оценка се оттегля, като се посочват причините за това и се публикува проверката с новата оценка.

При поява на доказателство, което променя оценка на проверка, се извършва корекцията, като се посочват обстоятелствата, които я налагат.

При коригиране на грешка, независимо дали е в представяне на твърдение, доказателство или оценка, освен коригираната версия, видим остава и оригиналният текст.